CENÍK A DOPRAVA

Orientační ceník:
Svatební kytice od 1.500,- Kč
Kytice pro maminky od 350,- Kč
Myrty pro svatebčany od 15,- KČ

Ceny květin nejsou během roku stejné, liší se na základě poptávky – v době různých svátků – ve velkoobchodech a na burzách se zvyšují.
I od toho se odvíjí cenová kalkulace svatební výzdoby.

Cenová nabídka

Pokud budete mít vše objednáno, mohu Vám připravit rozpočet ke schválení.

Po zkušenostech se mi osvědčilo, má-li nevěsta aspoň přibližně určený rozpočet na květinovou výzdobu, potom můžeme společně začít pracovat na zakázce. Domlouvat se  a upřesňovat.......
Květiny Vám ráda přivezu na místo určení, zvláště je-li potřeba upravit a nazdobit svatební prostory. Cena za odvoz se odvíjí od ujetých kilometrů. 
Po dohodě je možné osobní převzetí.

Ochrana osobních údajů:

Zásady k dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( dále jen „GDPR“) o ochraně a zpracování osobních údajů.

Tyto zásady informují a seznamují klienty, zákazníky se způsobem jak jsou osobní údaje v rámci firmy Cireo, - Cirhanová Eva, podnikající fyzická osoba, zpracovávány, za jakým účelem jsou shromažďovány, využívány, uchovávány, jak je s nimi nakládáno a případně z jakých zdrojů jsou získávány. 

Správce osobních údajů.

Cirhanová Eva, podnikající fyzická osoba, správce osobních údajů

se sídlem podnikání: Havanská 4, 170 00 Praha 7

IČ: 18904874

vystupuje dále jako správce osobních údajů.

Kategorie subjektu údajů.

Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Subjektem údajů je klient, zákazník, konečný odběratel, dodavatel (i zpracovatel ve smyslu GDPR je dodavatel),jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci.

Zdroje osobních údajů.

Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů a to na základě smlouvy, poptávky, objednávky, při osobním jednání, při uzavírání smluv, při následné realizaci obchodních smluv, obchodů či poskytování služeb.

Od zákazníka, klienta nebo dodavatele jako správce údajů subjektů údajů – svých zaměstnanců a zákazníků.

Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

Kategorie osobních údajů ke zpracování.

Jedná se o základní údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů a to jednoznačně a nezaměnitelně. U fyzických osob: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo.

Kontaktní údaje k subjektu: kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailová adresa.

Fakturační údaje: IČ, DIČ, místo podnikání, bankovní spojení.

Pokud je to nutné, pak také údaje pro plnění smlouvy, služby - identifikační údaje (emailové adresy, telefon, vizitky, webové stránky) zákazníku, klientů, dodavatelů jako správců údajů subjektu – jejich zaměstnanců.

Pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány.

Pro jednání o smluvním vztahu, uzavření smluvního vztahu a jeho následného plnění. Pro plnění zákonných povinností ze strany správce. Pro ochranu práv správce a jiných dotčených osob a to např. pro jednání před správním orgánem, soudem, vymáhání pohledávek správce, při řešení sporu. Pro účely archivnictví vedené dle zákonných norem, zákona. Pro účely nabízení produktu, výrobků, reklamy, služeb, ke kterým dal subjekt údajů souhlas.

Stanovený rozsah zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro plnění podmínek pro před smluvní jednání, smluvní jednání vedoucí k uzavření smlouvy, smluvního vztahu, k uzavření smluv, obchodu, dohody o službách a jejich následné plnění a realizaci.

Pro plnění zákonných povinností a zajištění oprávněných zájmů správce nebo jiného zákonného účelu.

Jak a kým jsou zpracovávány a chráněny osobní údaje, po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány.

Zpracování osobních údajů provádí správce a to v sídle správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky a také v listinné podobě. Jedná se zejména o doklady nutné k vedení účetnictví dle zákonných požadavků, při dodržení bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Osobní údaje jsou zpracovávány a je s nimi nakládáno a pracováno tak, aby nebyly přístupné nepovolaným, neoprávněným osobám, tak aby nemohlo dojít k jejich zničení, změně, ztrátě či manipulaci, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpracování či přesunu. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

U osobních údajů se jedná o dobu nezbytně nutnou, o dobu vyplývající z příslušných právních předpisů a norem ( např. zákonu o vedení účetnictví, skartaci, apod.). Jedná se o dobu nezbytnou pro zajištění práv a povinností plynoucích ze smluvních závazků. O dobu v souladu s lhůtami v příslušných smlouvách a udělených souhlasech.

Kategorie možných příjemců osobních údajů.

Možnými příjemci mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními normami a předpisy, finanční ústavy.

Obchodní partneři a společnosti, které pro firmu Ing. Zdeněk Volf zajišťují nebo realizují obchodní či jinou smluvní činnost, nebo poskytují odborné služby (např. účetní firmy, daňoví poradci, zkušebny).

Správa osobních údajů bez souhlasu správce osobních údajů, případy kdy není souhlas vyžadován.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat údaje a souhlas není vyžadován pro tyto účely:

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem správce osobních údajů pro konkrétní účel či účely.

Souhlas se zpracováním osobních údajů jako jediný z právních důvodů zpracování je založen na principu dobrovolnosti. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat.

Práva subjektu údajů, fyzických osob.

Subjekt údajů má právo:

- obdržet informace o zpracování osobních údajů

- na přístup subjektu k osobním údajům,

- získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování osobních údajů

- získat kopii zpracovaných osobních údajů, nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

- na omezení zpracování, přenositelnost, námitku, opravu a výmaz osobních údajů.

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o:

- účel zpracování, kategorii dotčených osobních údajů

- příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

- veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

Pokud zjistí subjekt údajů, má podezření nebo má důvod se domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života je oprávněn, má právo na vysvětlení od správce, má právo na odstranění takhle vzniklého stavu ať již opravou, změnou nebo vymazáním.

V případě oprávněnosti žádosti subjektu údajů je povinen správce sjednat nápravu. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Subjekt má možnost obrátit se na dozorový úřad přímo, aniž by žádal správce.

Tento dokument bude aktualizován v případě vzniku nových a doplňujících právních norem nebo v důsledku změn u správce.

V Praze 24. 5. 2018